Terje's musings on educational research

Magistritööde juhendamisega seotud informatsioon.

Magistritöö teemade andmebaas

Nõuded magistritöö koostamiseks

Magistritöö hindamiskriteeriumid

Magistritööde üldised kvaliteediprobleemid

Et koostöö juhendaja ja juhendatava vahel kenasti sujuks, on alljärgnevalt toodud mõned olulised punktid, millega peab arvestama:

* Magistritöö kirjutamine on tudengi vastutus
* Tudeng loeb läbi ja teeb endale selgeks magistritööde koostamisega seotud materjalid (magistritööde koostamise nõuded, hindamiskriteeriumid jne.)
* Tudeng otsib iseseisvalt vajalikku materjali
* Inglise või saksa keelsete teadusartiklite lugemine ja mõistmine (meie valdkonnas ei ole eestikeelset materjali)
* Juhendaja on suunaja, tagasiside ja nõu andja; ei paranda kirjavigu, ei korrigeeri viitamist, ei jookse järgi
* Juhendaja aitab uurimisküsimuste püstitamisel, töö struktuuri koostamisel, materjali leidmisel ning metoodika valikul
* Materjali all mõeldakse teadusartikleid, raamatuid, mitte wikipediat, suvalisi veebilehti
* Juhendajal on aega 10 päeva, et saadetud töö läbi vaadata
* Juhendaja ei oota töö erinevaid lõike eraldi (st et oktoobris teoreetiline osa, veebruaris empiiriline osa jne.), vaid kogu tööd läbivaatamiseks
* Plagiaat on vastuvõetamatu ning võib lõppeda ülikoolist väljaviskamisega
* Ülevaatamisele saadetud töö on korrektsete viidetega (APA) ja võimalikult väheste kirjavigadega, korrektselt vormistatud
* Kohtumisele tullakse ettevalmistatult ning materjal on saadetud piisavalt vara (1 nädal) enne kohtumist
* Regulaarne suhtlus, isegi kui ei toimu edasiminekut magistritööga.
* Alati võib küsida nõu, suunamist (probleemid korrektse viitamisega, kirjanduse leidmine, töö struktuur jne.) e-maili või Skype teel
* Tudeng peab arvesse võtma, et 1EAP = 27 tundi tööd s.t. 16 EAP magistritöö (IFop õppekava) tähendab 16×27=432h, mis tähendab 54 täispikka tööpäeva magistritöö jaoks. HT õppekava erialal 2x rohkem (HT magistritöö 30 EAP).
* Töö pendeldab juhendaja ja tudengi vahel mitmeid kordi (ei tasu loota, et nädal enne töö esitamise tähtaega esitatakse esimest korda enda arust valmis töö ning saab kaitsmisele), seega palun arvestada sellega, et töö ei jääks viimasele minutile
* Juhendaja ei ole kohustatud töötama nädalavahetustel (palun arvesse võtta, eriti töö esitamise tähtaja lähenemisel)

Kontrollküsimused tudengile magistritöö tegemisel:

Eesmärgid: Millised on autori eesmärgid, uurimisküsimused, hüpoteesid?

Peamised kontseptsioonid/mõisted: Kuidas defineerib autor uuritavaid nähtusi ja mõisteid?

Viited: Millistele kirjandusallikatele magistritöö toetub? Kas kirjanduse viited kajastuvad ka töös ja vastupidi? Kas viiteid on kasutatud sisuliselt ja need annavad uuringule tuge?

Töö metoodika: Kas autor kirjeldab piisavalt kasutatud valimit, metoodikat, valiidsuse ja reliaabluse saavutamise meetodeid? Milliseid analüüsi meetodeid kasutati? Kas uuring oleks metoodika alusel korratav (kas metoodika on lahti seletatud)? Kas metoodika võimaldab saada piisavalt andmeid püstitatud eesmärkide saavutamiseks?

Tulemused: Millist informatsiooni esitab autor oma väidete tõestamiseks? Kas autori väited tulemuste kohta on tõendusmaterjaliga piisavalt kaetud? Kas autori poolt esitatud materjal
illustreerib või kinnitab tema väiteid? Kas jooniste ja tabelite interpreteerimine tulemuste osas on üheselt mõistetav ja vastab jooniste/tabelite andmetele? Kas autori poolt esitatud tõestusmaterjal näitab seda, mida autor soovib?

Arutelu ja kokkuvõte: Kuidas seostab autor uurimistulemused eelneva kirjanduse ülevaatega? Milliseid uudseid tulemusi saavutati? Tulemuste rakendamise võimalused? Milline on kirjutatu laiem tähendus?

Uuringu üldhinnang: Kas autori poolt eesmärkides püstitatud kõik uurimisküsimused leidsid vastused? Kas hüpoteesid leidsid kinnitust? Kas esitusviis on veenev, või jääb mulje, et autori mõned väited ei leia kinnitust?